كار و تخصص ويژه پزشكان عمومي در آلمان
 
1- مقدمه

2- هدف از پروژه

3- مراحل اجراء

4- شرايط لازم براي متقاضيان

5- هزينه ها

مقدمه
مداواي پزشكي در آلمان به دو بخش سرپايي و بستري (بيمارستاني) تقسيم شده است. پزشكان براي مداواي سرپايي در بيمارستانها متمركز نيستند. درمان بستري در بيمارستانها انجام مي پذيرد. بيمارستانها بصورت كلي در مالكيت كمونها، كليساها يا مراكز خيريه هستند. برخي از بيمارستانها در زير نظر دانشگاههاي دولتي اداره شده و برخي از آنان براي بخشهاي خصوصي و بيمه اي فعاليت مي نمايند. پزشكان متخصص در بيمارستانها توسط دكترهاي آسيستنت كه مشغول گذراندن دوره تخصصي خود هستند حمايت مي شوند.
دركشور آلمان بيش از 2200 بيمارستان و 145000 مطب وجود دارد. در بيمارستانها تقريبا" 146000 پزشك كار مي كنند (آمار قبل از سال 2008). درآلمان يك پزشك مي تواند به كار پزشكي بپردازد و يا اجازه كار موقت بگيرد هنگامي كه پزشكي او تائيد شده باشد. تائيديه پزشكي را تمام شهروندان اروپايي كه در يك دانشگاه اروپايي درس خود را با موفقيت به پايان رسانيده باشند بعد از گذراندن دوره عملي خود دريافت مي كنند. غير اروپاييان اجازه موقت كار را دريافت مي كنند وقتي كه دوره پزشكي آنها در انطباق با سطح پزشكي اروپا قرار گيرد.
هدف از پروژه
  در حال حاضر كشور آلمان به عنوان كشور هدف موسسة كاريابي بين المللي پارس از طرف وزارت كار تعيين گرديده و اين موسسه در راستاي رسالت خود نسبت به شناسايي فرصت هاي موجود در اين كشور از 3 سال پيش اقدامات خود را آغاز نموده و در حال حاضر پروژه اعزام پزشكان ايراني در راستاي كار و تخصص را به اين كشور در دستور كار خوددارد. اين موسسه با همكاري دفتر نمايندگي خود در كشور آلمان موفق گرديده است قرار داد همكاري با آژانس تخصصي پزشكان عمومي در كشور آلمان به نام Lenders & Nippold منعقد نمايد تا در زمينه جايابي (find position) و ساير موارد لازم حمايتهاي ضروري را از پزشكان اعزامي بعمل آورند و علاوه بر آن دفتر نمايندگي اين موسسه در كشور آلمان آمادگي دارد تا در زمينه استقرار اوليه و خدمات حقوقي و ترجمه، كمكهاي لازم را به تازه واردين ارائه نمايد.
مراحل اجراء
  كليه پزشكان تحصيل كرده در غير از اتحاديه اروپا براي اينكه بتوانند در سيستم پزشكي كشور آلمان انجام وظيفه نمايند بايستي در ابتدا يك امتحان ارزش مساوي را بدهند كه سيستم اجرا و برگزاري آن توسط ايالت مربوطه مديريت مي گردد. در واقع در صورت قبولي در اين آزمون متقاضي نشان ميدهد كه معادل يك پزشك تحصيل كرده در كشور آلمان تخصص كافي را براي انجام كار پزشكي داراست. براي ادامه تحصيل و كسب تخصص و يا دريافت اجازه طبابت و كار رسمي بعنوان يك پزشك ، گذراندن اين امتحان ضروري است. به دنبال كمبود پزشكان متخصص دركشور آلمان در طي سالهاي اخير، اين كشور يك برنامه درازمدت رابراي ورود پزشكان عمومي از كشورهاي غير اروپايي در زمينه دريافت تخصص در دستور كار خود قرار داده است. بديهي است همه ساله تعداد زيادي از اين متخصصين جذب بيمارستانهاي اين كشور شده و به نيازهاي موجود در اين قسمت پاسخ ميدهند.

امتحان ارزش مساوي (Gleichwertigkeitsprufung): استراتژي اين امتحان اين است كه سطح پزشكي در كشورهاي ديگر با عبور از اين امتحان در سطح پزشكي آلمان كه حداقل 6 سال است مورد ارزيابي و يا برابري قرار گيرد. امتحان عموما" شفاهي بوده و در گروههاي حداكثر 5 نفره انجام مي گيرد. مواد آن عموما" شامل پزشكي داخلي، جراحي، سوالات عمومي پزشكي مانند Toxicology و Pharmacology مي باشد. سوالات بيشتر جنبه عملي داشته و از متقاضي انتظار ميرود با موفقيت آن را پشت سر بگذارد. تسلط به زبان آلمان براي موفقيت در اين امتحان امري ضروري است.
توجه مهم: با توجه به سفرمديريت مؤسسه در اواخر سال 2009 به كشور آلمان با پيگيري بعمل آمده و استعلامهاي صورت گرفته مشخص گرديد در برخي از ايالتهاي كشور آلمان امتحان ارزش مساوي حذف گرديده است. در واقع بيمارستان با توجه به resume متقاضي، در صورت Ok بودن شرايط فرد، ميتواند مستقيما" براي دستياري تخصص (Assistenzartz ) پذيرش دهد. اين دستورالعمل جديد بوده و با توجه به نياز كشور آلمان به پزشكان متخصص براي انعطاف پذير بودن بيمارستانها در قبول افراد اتخاذ گرديده و اطلاعات بيشتر و تخصصي تر در آينده به اطلاع متقاضياني كه تشكيل پرونده داده اند خواهد رسيد.

دوره انطباق (Die Anpassungszeit): مدت زماني كه متقاضي در يك محل درماني و يا بيمارستان در حال آماده شدن براي امتحان ارزش مساوي است را دوره انطباق مي گويند كه از حداقل 6 ماه تا حداكثر 18 ماه ممكن است ادامه داشته باشد. در اين مدت متقاضي فرصت دارد كه در آزمون مربوطه شركت كرده و در صورت مردود شدن در آن براي آزمونهاي مجدد خود را آماده نمايد.
در صورت قبولي در امتحان مذبور دوره انطباق به پايان رسيده و متقاضي با دريافت حقوق و مزايا به عنوان پزشك آسيستانت (Assistenzartz) كار خود را آغاز مي نمايد. (در همان محلي كه دوره انطباق را گذرانده و يا در محلي ديگر). بسته به نوع تخصص انتخابي توسط متقاضي اين مدت كه در انتها منجر به دريافت تخصص خواهد شد ممكن است بين 4 تا 6 سال بطول انجامد.
سطح حقوق دريافتي توسط پزشكان آسيستانت در آلمان ميانگين حدود 40000 تا 50000 يورو در سال است (بدون كسورات قانوني) و اين مبلغ براي پزشكان متخصص 80000 يورو مي باشد(در قسمتهاي شرقي كشور آلمان تقاضاي بيشتري معمولا" وجود دارد) . با توجه به تحولات بازار كار در كشور آلمان، در حال حاضر تقاضا براي پذيرش پزشكان خارجي كه امتحان ارزش مساوي را با موفقيت سپري نموده اند در اين كشور و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي بالاست كه با انجام كار و دريافت تخصص امكان تبديل اقامت موقت به دائم نيز وجود دارد.
توجه: موارد اشاره شده براي آشنا شدن متقاضيان با روند كلي پروژه است و در ايالتهاي مختلف ممكن است در زمان اقدام براي متقاضيان تفاوتهايي وجود داشته باشد.
قرارداد بين متقاضي و بيمارستان: در ابتدا براي يك پزشك عمومي متقاضي دريافت تخصص و يا كار به عنوان پزشك آسيستانت در كشور آلمان بايستي يك position يا محلي را از يك بيمارستان پيدا نمود كه متقاضي را براي گذراندن دوره هاي مذبور پذيرش نمايد. در مرحله بعدي متقاضي پذيرش شده قرار دادي را با بيمارستان مربوطه منعقد مي نمايد كه به دنبال آن بايستي مراحل لازم براي دريافت اجازه اقامت موقت، كار پزشكي و ساير موارد ضروري در كشور آلمان دنبال گردد. ممكن است متقاضي براي انجام مصاحبه و يا تنظيم قرارداد به كشور آلمان دعوت شود كه در اين صورت بايستي آمادگي لازم در اين خصوص را دارا بوده و با تسلط به زبان آلماني بتواند در مصاحبه هاي لازم با مسئولين ، اساتيد و پزشكان متخصص مربوطه موفق عمل نمايد. قراردادها معمولا" براي مدت زمان انطباق (Die Anpassungszeit) كه متقاضي خود را براي امتحان ارزش مساوي آماده مي كند و يا دوره آسيستانتي (Die Assistenzarztzeit) كه امتحان ارزش مساوي را قبول شده و مي خواهد استخدام شود، تنظيم مي گردد. مواردي كه در قرار داد مي آيد:
• حقوق دريافتي (vergutung).
• مدت زمان استخدام آزمايشي (probezeit).
• مدت زمان قرارداد كار(Dauer).
• محل خدمت (arbeitsgebiet).
• مخارج خوراك و سكونت (kosten fur kost und logis).
• كلاس زبان (sprachkurse).
• شركت در كلاسهاي تخصصي (Teilnahme an Fortbildungen) و مخارج آموزش در چارچوب امتحان ارزش مساوي.

شرايط لازم براي متقاضيان
  1- در اختيار داشتن دانشنامه پايان تحصيلات و ريز نمرات.
2- در اختيار داشتن پروانه دائم پزشكي و پروانه مطب.
3- ترجيحا" 3 سال سابقه كار بيمارستاني (براي اخذ پذيرش از بيمارستانها اين سابقه كار مهم است).
4- گذرنامه معتبر و اجازه قانوني خروج از كشور.
5- ارائه گواهي عدم سوء پيشينه.
6- دريافت need letter و ساير گواهي هاي لازم از وزارت بهداشت.(مطابق قوانين و دستورالعملهاي وزارت بهداشت).
7- ارائه تعهد محضري بازگشت به وطن پس از اتمام تحصيلات.
8- مهارت در زبان آلماني در سطح B2.2. (توجه شود براي اخذ پذيرش مي توان با سطح B1.2 با 400 ساعت آموزش كار را آغاز نمود اما بايد توجه نمود كه براي دريافت اقامت موقت و ويزاي كار پزشكي ازاكثر ادارات كار ايالتهاي آلمان ارائه گواهي B2.2 با 800 ساعت آموزش الزامي است).
9- ارائه ساپورت مالي لازم جهت پوشش دادن هزينه هاي احتمالي متقاضي تا قبل از اتمام تحصيلات و عقد قرارداد كار قطعي به عنوان پزشك آسيستانت يا پزشك متخصص براي 2 سال اوليه حضور در كشور آلمان.
10- پيش بيني هزينه سفر به كشورآلمان براي انجام مصاحبه با مسئولين بيمارستان يا پزشكان متخصص بالا دست(در صورت نياز).
11- امكان ترجمه رسمي كليه مدارك شغلي، حرفه اي كه به تائيد سفارت آلمان در ايران رسيده باشد.

توجه: متقاضياني كه هدف آنان دريافت تخصص از كشور آلمان و بازگشت به ايران است بايستي توجه نمايند كه مطابق آيين نامه تنظيمي اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج در وزارت بهداشت، مدارك تخصص آنان از كشور آلمان مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. در حال حاضر تمامي مدارك مورد تائيد دانشگاههاي دولتي كشور آلمان بدون شرط مشمول ارزشيابي بوده به شرطي كه position متقاضي يا نوع فعاليت متقاضي در طي دوره تخصص در كشور آلمان صرفا" Clinical Fellow بوده باشد. دوره هاي تخصصي Research و يا دوره هايي كه به صورت Observer و يا بصورت Visiting Fellow باشد ارزشيابي نمي گردد.و همچنين در مدرك نهايي صادر شده عنوان Fachartzt ( تخصص) به همراه گرايش آن مي بايستي ذكر شده باشد.
ليست دانشگاههاي تائيد شده در كشورهاي خارجي و مصوبات شورايعالي ارزشيابي در آدرس ذيل موجود است:
www.edd.behdasht.gov.ir
هزينه ها
  عمده هزينه متقاضيان شامل موارد ذيل است:
• مخارج كلاسهاي زبان آلماني در ا يران.
• هزينه هاي ترجمه و تاييد مدارك به زبان آلماني.
• سفر احتمالي به كشور آلمان براي انجام مصاحبه.
• دستمزد وكيل و نماينده موسسه كاريابي بين المللي پارس در كشور آلمان (آقاي موسي ثاني) براي اخذ پذيرش يا ارائه خدمات رفاهي در اين كشور بسته به نياز متقاضيان مطابق توافقاتي كه صورت مي پذيرد.
• حق الزحمه موسسه كاريابي مطابق با تعرفه هاي اعلام شده از سوي وزارت كار (معادل حداقل يكماه حقوق پايه ).
كه مجموعا" حدود 6000 يورو بايستي پيش بيني نمود و همچنين هزينه هاي اقامت در كشور آلمان براي آماده شدن و گذراندن امتحانات تطبيق و ارزش مساوي (در صورت نياز)كه با توجه به كمكهاي احتمالي بيمارستانها و اينكه متقاضي در چه شهري قرار داشته باشد متفاوت است. ضروري است كه متقاضيان پيش بيني هزينه هاي لازم ماهيانه در اين زمينه را بعمل آورند. (حداقل 400 تا حداكثر 800 يورو در ماه براي افراد مجرد).

موسسه پارس با كمك آژانس همكار خود در كشور آلمان تلاش مي نمايد كه براي تعدادي از متقاضيان از امكانات بالقوه ذيل استفاده نمايد:
• گرفتن بورس تحصيلي از Akademische Austaushprogramme و يا بازار مشترك اروپا.
• حمايتهاي مالي و كمكهاي جانبي از طرف بيمارستان.

توجه : با عرض پوزش تا پایان سال 2013تا تعیین تکلیف پرونده های فعلی، از قبول پرونده جدید در این خصوص معذوریم.


مؤسسه كاريابي بين المللي پارس
تلفن تماس : 3-6085221(511)
ساعت كار شنبه تا چهارشنبه 8:30 الي 16   |    پنج شبنه 8:30 الي 13